Farmasötik Kimya II. Eğitim Yüksek Lisans Programı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ  ECZACILIK FAKÜLTESİ

FARMASÖTİK  KİMYA TEZSİZ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Broşür için tıklayınız

Tıbbi ve biyolojik bilimlerle ilaçların kimyası arasında bir köprü oluşturan ve ilaç etken maddesi bilimi olarak da tanımlayabileceğimiz Farmasötik veya Medisinal Kimya, eczacılık meslek bilimleri içinde önemli bir konumda bulunmaktadır. Her iki kavramın ortak ve farklı yönleri olup, Farmasötik Kimya daha çok ilaç etken maddelerinin sentezi, üretimi ve analizlerine odaklanmış; Medisinal Kimya ise ilaç etkisinin moleküler düzeyde anlaşılabilmesi için gerekli bilgileri ve akılcı ilaç tasarımı gibi kavramları içermektedir.

Anabilim Dalımızda halen yürütülmekte olan Farmasötik Kimya Yüksek Lisans ve Doktora programları ile İlaç Metabolizması Yüksek Lisans programı, konu ile ilgili derinlemesine bilgi edinmek ve araştırma yapmak isteyen öğrencilerimizce ilgi görmektedir. Teorik ve uygulamalı derslerin ardından tezin tamamlanması için yoğun deneysel çalışmalara ihtiyaç duyulan bu programlarımız, daha çok akademik kariyer yapmak isteyen adaylarca tercih edilmektedir. Bununla birlikte; eczacıların serbest eczacılık ve hastane eczanelerinden başka araştırma merkezleri ve ilaç endüstrisinde kalite kontrol, Ar-Ge, üretim, analitik yöntem geliştirme, ruhsatlandırma, patent, farmakovijilans, biyoeşdeğerlik gibi pek çok alanda çalışma imkanı bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda ilaç firmalarında özgün ürünlere yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yoğunlaştığını ve bazı firmaların birer Ar-Ge merkezi statüsü kazandığını görüyoruz. Bu merkezlerde formülasyon ve analitik yöntem geliştirme, ilaç hammaddelerinin üretimi için özgün prosesler geliştirme konularında ilerlemeler sağlanmıştır. İlaç etken madde üretiminin yapıldığı firmalarda organik kimya ve ilaç analizleri konularında bilgili elemanlara olan ihtiyacın yanısıra, sözkonusu ürünün ilaç olması, bu konuda derinlemesine bilgi donanımına sahip uzmanları iş arayan değil, iş için aranan kişiler konumuna getirmektedir.

Programımız, ilaçla ilgili her konuda altyapıya sahip olan eczacıların yanısıra, kimyacılar ve kimya mühendisleri tarafından da yoğun ilgi görmekte ve bu bölümlerin mezunları programa kabul edilmektedir. Programımıza başvuran ve tamamlayan mezunlarımızın çoğunluğu, ilaç firmalarının üretim, Ar-Ge, kalite kontrol, kalite güvence, patent, ruhsatlandırma, iş geliştirme gibi bölümlerinde çalışan kişilerden oluşmakta; lisans programlarından mezun olarak gelen öğrencilerimiz ise çoğunlukla bu gibi kurumlarda iş bulmaktadırlar.

Programın amacı, kendini mesleki konuda daha derin bilgilerle geliştirmek isteyen herkese hizmet etmek olduğu kadar, özellikle Türk İlaç Sanayinde daha nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla yoğun bir içeriği daha hızlı bir şekilde sunmaktır. Programda tez yapılmayacak olmakla birlikte, yoğun ders programı içindeki bazı uygulamaların yanı sıra, araştırma ödevleri, seminerler ve dönem projesiyle programa devam eden öğrencilere bilimsel araştırma metodolojisi ve öğrendiklerini uygulayabilme becerisi kazandırılmaktadır. Böylelikle hem zaman, hem de kaynakların daha ekonomik kullanıldığı bir program yürütülmekte, hem de ilaç endüstrisi çalışanlarının alanlarıyla ilgili konuda çalışırken eğitim alabilmeleri imkanı sağlanmış olmaktadır.

 

(Yukarıdaki metin, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programının tanıtımı için 2010 yılında Prof.Dr. İlkay Küçükgüzel tarafından hazırlanan broşürden alınmıştır.)

 

Program Çıktıları

1.    Programı başarıyla tamamlayan mezunlar : İlaç üretiminde kullanılan hammaddeler ve ilgili bileşiklerin kimyasal yapıları, adlandırılması ve özellikleri hakkında bilgilidir.

2.    İlaçların etki mekanizmaları ve yapı-etki ilişkileri hakkında bilgilidir.

3.    Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı için kullanılan yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidir.

4.    İlaçların metabolizması ve biyolojik dönüşümlerin farmakolojik ve toksikolojik sonuçları hakkında bilgilidir.

5.    İlaç kimyasının daha iyi anlaşılması için gereken organik reaksiyonlar hakkında bilgi sahibidir.

6.    İlaç etken maddeleri ve ilgili bileşiklerin üretimi için yararlanılan organik sentez yöntemleri hakkında bilgi sahibidir.

7.    İlaç etken maddelerinin spektral analizlerle tanımlanması ve karakterizasyonu konusunda aletli analiz tekniklerini uygulayabilme yetkinliğine sahiptir.

8.    İlaç etken maddelerinin hammadde, farmasötik ürün ve biyolojik sıvılarda analizleri için spektral ve kromatografik analiz tekniklerinin uygulanması ve validasyonu hakkında bilgi sahibidir.

9.    İlaç hammaddelerinin kimyasal stabilitesi ve etkileşimleri hakkında bilgi sahibi olup, safsızlıklarıyla ilgili sorunları tanımlayarak çözüm geliştirilmesine katkıda bulunur.

10.  İlaç kimyası ve ilişkili konularda literatür tarayarak kaynaklara ulaşma, bunları yorumlayabilme ve ihtiyaç duyulan alanlarda uygular.

11.  Yukarıda belirtilen alanlarda bir danışmanın gözetimi altında araştırma ya da bir projede görev alabilecek düzeye erişir.

12.  Farmasötik alanda farklı disiplinlerden araştırmacıların bulunduğu bir ekip içinde, özellikle ilacın etken maddesi ile ilgili bütün konularda kendisine danışılan kişidir.

13.  Yurt içinde ve dünyada alanındaki kaynakları izleyerek gelişmeler hakkındaki bilgilerinin güncelliğini korur.Bu sayfa Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından en son 21.06.2016 15:19:58 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM